โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558

ในพันธกิจวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)ได้จุดประกายเปิดเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์(SAUNIC 2014) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และในปี พ.ศ. 2558 นี้เพื่อเป็นการต่อยอด ด้านกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นที่สำหรับเผยแพร่งานวิจัย ของคณาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เพื่อมุ่งต่อยอดจากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู่แนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

2. เพื่อเป็นเวทีในการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ