โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)

"การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ภายใต้กฎกติกาของกองทุนวิจัยในปัจจุบัน "
ประกาศการจัดการความรู้ km-ปีการศึกษา 2564.pdf