โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

ปัจจุบันการสร้างวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์ถือเป็นกลไกที่สาคัญ เป็นการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานของคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญดังปรากฏในตัวชี้วัดการบ่งชี้การจัดการศึกษาในสถาบันของ สกอ. อีกทั้งการดาเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ทาวิจัยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนจานวนมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สานักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จึงได้จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการวิจัย (KM) โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2557

2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการทาวิจัยในมหาวิทยาลัย

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เพื่อสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณะวิชาในการพัฒนากระบวนสร้างงานวิจัย

โดยโครงการสัมมนาความรู้ด้านการวิจัย (KM) มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชั้น 7 (ห้องเธียร์เตอร์) อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์