โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน Top 2% Scientists List (2020)Created by Stanford University

อาจารย์จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

(สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์

(สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย)

อาจารย์วลัยภรณ์ สนธิ

(สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย)

อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย

(สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)

อาจารย์นาตยา อารยเขมกุล (สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย)

อาจารย์ฉลวย ทองสมบูรณ (สาขาวิชาการบัญชี)

ตามที่สำนักวิจัย โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำสถาบัน ได้ดำเนินการมอบรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ มีคณาจารย์ได้รับรางวัล ทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563

ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน Top 2% Scientists List (2020)Created by Stanford University จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)


คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

2.อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย)


คณาจารย์ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์วลัยภรณ์ สนธิ (สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย)

2.อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)


คณาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์นาตยา อารยเขมกุล (สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์)

2.อาจารย์ฉลวย ทองสมบูรณ์ (สาขาวิชาการบัญชี)