โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562


ตามที่สำนักวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัย และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

ชื่อ รางวัล

อาจารย์เพชรสุดา เชียรเทียนทอง นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์วันชัย อมรมงคลทอง นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์พธิดา โขงรัมย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม

อาจารย์สมพร พุทธิชัยกุล นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม