โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัย และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

ชื่อ รางวัล

อาจารย์สุมนา สุขพันธ์ นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุวิน ศรีเมือง นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์อำนาจ อมฤก นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม