โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์" ปีการศึกษา 2561

จากผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์เข้าร่วมงานโดยจำแนกเป็นคณะศิลปะศาสตร์จำนวน 3 คน คณะบริหารธุรกิจจำนวน 12 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจากผลการประเมินโครงการ ฯ พบว่า มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการอบรมงานทรัพย์สินทางปัญญาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ต่อมาอย่างต่อเนื่องกัน และได้รับผลประเมินการเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการระดับ 4.46 จากระดับคะแนนเต็ม 5 ที่นำความรู้เพื่อขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป