โครงการคลินิกวิจัย 2559

ด้วยสำนักวิจัย ได้จัดทำโครงการคลีนิกวิจัย : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการวิจัย 4.0 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และ นักวิจัยทราบถึงทิศทางการทำวิจัย หรือการบริการวิชาการ ในการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล "ประเทศไทย 4.0" เพื่อให้คณาจารย์ และ นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้สู่การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้กรอบแนวคิด เพื่อตอบสนอง "ประเทศไทย 4.0" เพื่อพัฒนาคณาจารย์ และ บุคลากรให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ

โดยโครงการคลีนิกวิจัย : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการวิจัย 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์