วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและระดับสากล
เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ

 


ปรัชญา

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้และองค์รวมแห่งความรู้ทั้งมวล
ปณิธาน

ยึดมั่นภารกิจให้การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ