กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ต.ค. 2560 18:39 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg
9 ต.ค. 2560 18:38 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg
9 ต.ค. 2560 18:37 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แนบ ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg กับ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
9 ต.ค. 2560 08:29 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค2-01 - ม.อ.อ.2.1-ค2-34)
9 ต.ค. 2560 08:18 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
9 ต.ค. 2560 08:01 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค1-01 - ม.อ.อ.2.1-ค1-38 )
9 ต.ค. 2560 07:58 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค2-01 - ม.อ.อ.2.1-ค2-34)
9 ต.ค. 2560 07:48 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ( ม.อ.อ.2.1-ค3-01 - ม.อ.อ.2.1-ค6-08 )
9 ต.ค. 2560 07:40 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค1-01 - ม.อ.อ.2.1-ค1-38 )
4 ต.ค. 2560 02:14 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 02:14 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต แผนผังขั้นตอนจดสิทธิบัตร.jpg
4 ต.ค. 2560 02:02 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 02:00 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 01:59 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แนบ แผนผังขั้นตอนจดสิทธิบัตร.jpg กับ ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 01:12 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 01:11 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้าง ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 01:11 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ลบ ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและสิขลิทธิ์
4 ต.ค. 2560 01:10 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้าง ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและสิขลิทธิ์
4 ต.ค. 2560 00:07 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ( ม.อ.อ.2.1-ค3-01 - ม.อ.อ.2.1-ค6-08 )
4 ต.ค. 2560 00:03 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ( ม.อ.อ.2.1-ค3-01 - ม.อ.อ.2.1-ค6-08 )
3 ต.ค. 2560 23:59 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
3 ต.ค. 2560 23:59 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
3 ต.ค. 2560 23:58 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
3 ต.ค. 2560 23:58 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต จุดเด่น.jpg
3 ต.ค. 2560 23:57 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต จุดเด่น.jpg