กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ต.ค. 2560 20:38 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำออกไฟล์แนบ บันทึกขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ.pdf จาก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 ( SAUNIC 2014 )
18 ต.ค. 2560 20:38 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ.pdf จาก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 ( SAUNIC 2014 )
18 ต.ค. 2560 20:36 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำออกไฟล์แนบ doc00232720130927041654.jpg จาก SAUNIC2014
18 ต.ค. 2560 20:34 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข แลกเปลี่ยนเรียนรู้
18 ต.ค. 2560 20:31 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
18 ต.ค. 2560 00:58 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
18 ต.ค. 2560 00:57 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้าง การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
18 ต.ค. 2560 00:35 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข องค์ความรู้จากการจัดการความรู้(KM) ด้านการวิจัย
18 ต.ค. 2560 00:35 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้าง องค์ความรู้จากการจัดการความรู้(KM) ด้านการวิจัย
9 ต.ค. 2560 19:51 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข โครงการ / กิจกรรม
9 ต.ค. 2560 18:49 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค1-01 - ม.อ.อ.2.1-ค1-38 )
9 ต.ค. 2560 18:39 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
9 ต.ค. 2560 18:39 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg
9 ต.ค. 2560 18:39 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg
9 ต.ค. 2560 18:38 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg
9 ต.ค. 2560 18:37 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แนบ ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5.jpg กับ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
9 ต.ค. 2560 08:29 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค2-01 - ม.อ.อ.2.1-ค2-34)
9 ต.ค. 2560 08:18 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
9 ต.ค. 2560 08:01 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค1-01 - ม.อ.อ.2.1-ค1-38 )
9 ต.ค. 2560 07:58 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค2-01 - ม.อ.อ.2.1-ค2-34)
9 ต.ค. 2560 07:48 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ( ม.อ.อ.2.1-ค3-01 - ม.อ.อ.2.1-ค6-08 )
9 ต.ค. 2560 07:40 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ม.อ.อ.2.1-ค1-01 - ม.อ.อ.2.1-ค1-38 )
4 ต.ค. 2560 02:14 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
4 ต.ค. 2560 02:14 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อัปเดต แผนผังขั้นตอนจดสิทธิบัตร.jpg
4 ต.ค. 2560 02:02 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แก้ไข ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์