ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิชา

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  1. ห้ามสูบบุหรี่
  2. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
  3. กรุณารักษาความสะอาดทุกครั้งที่เข้ามาใช้ห้อง


  

Comments