แหล่งค้นคว้าข้อมูล


ะเบียบการใช้งานห้องอินเทอร์เนต
สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  1. แลกบัตรและเขียนชื่อนักศึกษาที่เคาน์เตอร์บริการ
  2. แลกบัตรนักศึกษาคืนและลงเวลาออก