พันธกิจ

                                    1. ส่งเสริม / สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                                    2. สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

                                    3. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานตาม
                                        ภารกิจด้านวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

                                    4. ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมาย
                                        และสถานการณ์

วัตถุประสงค์

                           สำนักวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผลิตผลงานวิจัยให้มีทั้งคุณภาพ
                           และปริมาณโดย

                                 1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย

                               2. ให้การส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ สามารถนำผลการวิจัยไป
                                   ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนา มหาวิทยาลัย

                              3. ให้การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

                              4. ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                              5. ดำเนินการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย