นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นแก่องค์กร


    ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางสำนักวิจัย ได้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อรางวัล "นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น " โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากนักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสร้างผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย มูลค่าสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป  โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
  1. รศ.ดร.เพ็ญศรี   ฉิรินัง
  2. ผศ.วัฒนา    กสิกุล
  3. ผศ.พรนิภา   บริบูรณ์สุขศรี
  4. ผศ.วราธร   แก้วแสง

นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นแก่องค์กรComments