โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย และเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์หน้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

        ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้บรรจุอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งการปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์นั้น นอกจากรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังมีภาระงานด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริการสังคม รวมถึงการก้าวหน้าในทางวิชาการอีกด้วย

         การได้รับตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ย่อมแสดงถึงความเข้มแข็งในศักยภาพต่อการจัดการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์หน้าใหม่ ยังคงต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติหรือฝึกก้าวเดินอีกนานมาก หากค่อย ๆ เรียนรู้ด้วยตนเองเพียงตามลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นสร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีกระบวนการฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างวิจัยหรือ Proposal เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงกระบวนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

            สำนักวิจัยและคณะวิชาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำเป็นต้องสร้างกลไก โดยจัดโครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย ของคณาจารย์หน้าใหม่" โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561  ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เพื่อสร้างคณาจารย์หน้าใหม่ให้มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และ อาจารย์นพดล มโนสุทธิ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โครงการอบรมสายสังคม 26-27 เมษายน 2561


Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 ก.ย. 2561 00:03
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 ก.ย. 2561 00:11
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 ก.ย. 2561 00:11
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 ก.ย. 2561 00:11
Comments