โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


                  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์ พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ การก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ สถาบัน และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยขึ้นหิ้ง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าด้านนวัตกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก สามารถเข้าสู่ช่องทางที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ จึงเล็งเห็นประโยชน์และช่องทางในการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ ได้อย่างแพร่หลายกว้างขวาง อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเห็นความสำคัญของการต่อยอดงานวิจัยของตนเองเพื่อก้าวไปสู่ "งานวิจัยใช้ได้จริง พัฒนาการจากหิ้งสู่ห้าง"  โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ 

โครงการอบรมสายวิทย์8 พย 60


Comments