โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา และโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

       สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ จึได้จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิชา และโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา   ประจำปีการศึกษา 2559  ภายใต้หัวข้อ "การขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยที่มีคุณภาพ" อันเป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปพร้อมกันและได้รับการยอมรับต่อไป  โดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น.-16:00 น.

งานวันที่ 1.3.60Comments