โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน


            บทความทางวิชาการมีความสำคัญทั้งในส่วนของผู้ประพันธ์  วงการวิชาการ / วิชาชีพ และมีความสำคัญต่อภาคสังคมทั่ว ๆ ไป  ด้านความสำคัญต่อตัวผู้ประพันธ์ บทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการที่แสดงให้เห็นถึงติดตามองค์ความรู้   วิทยาการหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความรู้สามารถในการจัดกลไลหรือระบบทางความคิด การสังเคราะห์และการนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและน่าติดตาม    ส่วนความสำคัญที่มีต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ  บทความทางวิชาการเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการกระจายองค์ความรู้ไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง     สำหรับความสำคัญที่มีต่อสังคมนั้น บทความทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการนำเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ   ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักวิชาการและคณาจารย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการวิชาการ/วิชาชีพใดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง  สังเคราะห์และนำเสนอออกสู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ   หรือพูดให้เข้าใจง่าย คือ การเขียนบทความวิชาการเป็นอีกเครื่องมือกลไกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประพันธ์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่านได้ในวงกว้าง  
        ทางสำนักวิจัยจึงร่วมมือกับทุกคณะวิชา ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
        1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการที่ได้มาตรฐาน เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
        2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง

       โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

โดยมี ศ.ดร.ชุติมา   สัจจานันท์  เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน”

Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 01:49
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 มี.ค. 2559 00:20
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
29 มี.ค. 2559 00:20
Comments