โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560

             ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ  ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักด์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017  (SAUNIC 2017) "Innovational Design for Education and Research 4.0 " "การออกแบบการศึกษา และวิจัย เพื่องานนวัตกรรม 4.0"  ในวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย รังสิต  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อร่วมเคียงข้างกับการขับเคลื่อนเดินหน้า "ประเทศไทย 4.0"

ภาพSAUNIC2017Comments