โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SAUNIC 2016

                  ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มหาวิทยาทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และสถาบันการบินพลเรือน ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย 2559 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ในการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                    โดยการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559นี้ จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
19 ก.ย. 2560 01:22
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
19 ก.ย. 2560 01:23
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
19 ก.ย. 2560 01:22
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
19 ก.ย. 2560 01:22
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
19 ก.ย. 2560 01:23
Comments