โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2560

        ตามที่สำนักวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัย และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
 ชื่อ รางวัล
 รองศาสตราจารย์สิริวิช  ทัดสวน นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ จันท์ครบ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รองศาสตราจารย์ กวี หวังนิเทศน์กุล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ สุรสาคร รางวัลชมเชย นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชินกฤต วงศ์รักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.ประทีป มากมิตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์มัณฑนา แก้วดวงเล็ก รางวัลชมเชย นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพโครงการนักวิจัยดีเด่น 60
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
28 ก.ย. 2561 01:17
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
28 ก.ย. 2561 01:18
Comments