โครงการคลินิกวิจัย 2559

         ด้วยสำนักวิจัย ได้จัดทำโครงการคลีนิกวิจัย : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการวิจัย 4.0 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และ นักวิจัยทราบถึงทิศทางการทำวิจัย หรือการบริการวิชาการ ในการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล "ประเทศไทย 4.0" เพื่อให้คณาจารย์ และ นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้สู่การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้กรอบแนวคิด เพื่อตอบสนอง "ประเทศไทย 4.0" เพื่อพัฒนาคณาจารย์ และ บุคลากรให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ 
         โดยโครงการคลีนิกวิจัย : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการวิจัย 4.0  นี้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาพบรรยากาศ คลินิกวิจัย 2559Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:28
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:29
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:29
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:29
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:29
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
18 ก.ย. 2560 21:29
Comments