โครงการคลินิกวิจัย 2557


                เนื่องจากความสามารถของโปรแกรม LATEX ในงานวิจัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในวงการวิทยาศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม LATEX ให้ผลการเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานมีคุณภาพสูงในระดับเดียวกับผลการเรียงพิมพ์จากสำนักพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียงพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งงานวิชการส่วนใหญ่ในปัจจุบันสำนักพิมพ์จะให้ผู้แต่งพิมพ์งานโดยใช้โปรแกรม LATEX นอกจากข้อเด่นในเรื่องการเรียงพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำหน้าที่จัดวางโครงสร้างของเอกสารให้กับผู้เขียน แต่ในปัจจุบันผู้ที่สามารถใช้โปรแรม LATEX ได้นั้นยังมีจำนวนจำกัด ดังนั้นทางสำนักวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสในการจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อช่วยนักวิจัยในการพิมพ์งานวิจัยสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยต่อไป

                ในการจัดโครงการคลินิกวิจัย "การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX " ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
1.  เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรม LATEX  สำหรับการพิมพ์งานก้านการวิจัย
2.  เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LATEX
3.  เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LATEX ให้แก่คณาจารย์สำหรับพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
4.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้โปรแกรม LATEX สำหรับพิมพ์งานวิจัย

                ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
   Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
25 ส.ค. 2558 00:00
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
25 ส.ค. 2558 00:01
Comments