โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 ( SAUNIC 2014 )


         เนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์สถาปนาครบ รอบ 40 ปี และเพื่อสนับสนุนการวิจัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 ทางสำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 "สหวิทยาการวิจัยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านงานวิจัยของประเทศ 


         โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นใน วัน พุธ  ที่ 30 เมษายน 2557  ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 

วิดีโอ YouTubeĊ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
13 ส.ค. 2557 01:40
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
13 ส.ค. 2557 01:40
Comments