โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557


   
เนื่องจากการยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสาเร็จในการทาวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและเป็นแรงจูงใจสาหรับผู้ที่ทางานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสาหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นสานักวิจัยจึงได้จัดโครงการนักวิจัยดีเด่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู และให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
3. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

     โดยโครงการนักวิจัยดีเด่น ได้มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น . ชั้น 7 (ห้องเธียร์เตอร์) อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

    เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อเนื่อง 3 ปี หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขึ้นไป
3. บทความวิจัยอยู่ในระดับดีเด่นĊ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 21:39
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:28
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:28
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:28
Comments