โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R

 
          การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงปรากฏการณ์ทุกอย่างในกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา และเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเสาะแสวงหาความจริง ที่ดำเนินงานในเชิงสะสมของอาจารย์ ภายในบริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน โดยได้ผลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่ออาจารย์และนักศึกษา โดยการร่วมมือกันในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
        การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ลักษณะการวิจัยเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารย์เป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย และ ผู้บริโภคผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วจะพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นสากลและประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
        ทางสำนักวิจัยจึงร่วมมือกับทุกคณะวิชา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด  R  to  R โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
    1 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R
    2 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย
    3 เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในกระบวนการ การทำวิจัย
    4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

        โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ซึ่งมี รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 00:51
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 02:03
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 02:02
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 02:02
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 02:02
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 มี.ค. 2559 02:04
Comments