โครงการ การเขียนเค้าโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน " ปีการศึกษา2558

         การทำเค้าโครงการวิจัยเป็นการวางแผนการวิจัยละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้หรือการหาข้อเท็จจริงที่เป็นระบบ ไม่ว่าการวิจัยนั้นจะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์การวิจัยเชิงพรรณนาหรือการวิจัยเชิงทดลองก็ตาม จำเป็นต้องทำเค้าโครงการวิจัยก่อนเสมอ การทำเค้าโครงการวิจัยก่อนจะทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าสิ่งที่ต้องการทราบนั้นจะสามารถกระทำได้สำเร็จ มีระบบแบบแผน ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการวิจัยได้กำหนดไว้ เค้าโครงการวิจัยจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (blue print)เช่นเดียวกับการสร้างบ้านที่จะคอยกำหนด ชี้ทางขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ช่วยให้ทราบงบประมาณระยะเวลาและยังช่วยให้สามารถติดตามประเมินความก้าวหน้าของการวิจัยแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
        ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น โครงการการเขียนเค้าโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจะช่วยให้คณาจารย์/ นักวิจัยรุ่นใหม่ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง อันจะทำให้งานวิจัยของคณาจารย์บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด และบรรลุผลตามเป้าหมายการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถาบัน จากการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติต่อไป
        ทางสำนักวิจัยจึงร่วมมือกับทุกคณะวิชา ดำเนินการจัดโครงการ "การเขียนเค้าโครงการวิจัยอย่างไร  เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
        1.  เพื่อพัฒนาคณาจารย์ / นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ด้านการวิจัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการเขียนเค้าโครงการวิจัยไปจนถึงการรายงานผลการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ รวมถึงการตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัย
        2.  เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นเรื่องของคณาจารย์/ นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในสาขาและเรื่องที่ตนเองถนัดหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ  เค้าโครงอาจได้รับการแก้ให้เหมาะสมในรายละเอียดรวมทั้งอาจปรับเพิ่มลดงบประมาณและระยะเวลา ทั้งนี้เงื่อนไขเค้าโครงการวิจัยและสัญญาการรับทุนอุดหนุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        โดยโครงการดังกล่าว มี รศ.ดร.นริทร์  สังข์รักษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ซึ่งจัดขึ้น ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ
        ครั้งที่  1  วันศุกร์  ที่  25  กุมภาพันธ์  2559
        ครั้งที่  2  วันเสาร์ ที่  12  มีนาคม  2559
        ครั้งที่  3  วันศุกร์  ที่  18  มีนาคม  2559
        ครั้งที่  4  วันศุกร์  ที่  25  มีนาคม  2559 
        เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
28 มี.ค. 2559 23:53
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
9 ก.ย. 2559 23:17
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
9 ก.ย. 2559 23:19
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
9 ก.ย. 2559 23:19
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
9 ก.ย. 2559 23:19
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
28 มี.ค. 2559 23:54
Comments