โครงการ / กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ (SAUNIC)


โครงการนักวิจัยดีเด่น

โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา    โครงการคลินิกวิจัย


    โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)


    Comments