โครงการ / กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ (SAUNIC)


โครงการนักวิจัยดีเด่น

โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

โครงการ  "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์"

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา


โครงการคลินิกวิจัย


โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)


Comments