วารสารที่ผ่านการรับรอง จาก TCI


  วารสารกลุ่มที่ 1 แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 วารสาร 
โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 


 

Comments