ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 ข้อเกณฑ์การดำเนินงาน  หลักฐาน
 5. การกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

Comments