ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์


 ข้อเกณฑ์การดำเนินงาน  หลักฐาน
 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

หน้าเว็บย่อย (1): ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (ข้อ 2)
Comments