แลกเปลี่ยนเรียนรู้

"การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI , จรรยาบรรณนักวิจัย และ Plagiarism"
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560  โดย  ศ.ดร.ณรงฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
 (หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI)


Comments