โครงการ สำนักวิจัย


โครงการคลินิกวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


 

Comments