โครงการนักวิจัยดีเด่น 2556


                
            เนื่องจากการยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำนักวิจัยจึงได้จัดโครงการนักวิจัยดีเด่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                1.  เพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดี
                2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู และให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
                3.  เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจยั และตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

                โดยโครงการนักวิจัยดีเด่นได้จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2557  ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น ณ ห้องเธียร์เตอร์ (ชั้น 7 ) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2014-06-13


Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
14 มิ.ย. 2557 00:15
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
14 มิ.ย. 2557 00:21
Comments