โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)


          
 ปัจจุบันการสร้างวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์ถือเป็นกลไกที่สาคัญ เป็นการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานของคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญดังปรากฏในตัวชี้วัดการบ่งชี้การจัดการศึกษาในสถาบันของ สกอ. อีกทั้งการดาเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ทาวิจัยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนจานวนมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สานักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จึงได้จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการวิจัย (KM) โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 
1.  เพื่อการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2557
2.  เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
3.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา
5.  เพื่อสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณะวิชาในการพัฒนากระบวนสร้างงานวิจัย


       โดยโครงการสัมมนาความรู้ด้านการวิจัย (KM) มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชั้น 7 (ห้องเธียร์เตอร์) อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:48
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:48
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:50
Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
24 ส.ค. 2558 23:50
Comments