หน้าแรก

โครงการ การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
"การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI , จรรยาบรรณนักวิจัย และ Plagiarism"
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560  โดย  ศ.ดร.ณรงฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
 (หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI)


***********************************************

สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา  ในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้ชื่อ
" มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 " (Thailand Research Expo 2016) 
 ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 18.00 น.
 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลต์ 


วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ท่าน ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno 2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด7 สถาบัน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดพิธี

Binno 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3
 (SAUNIC 2016)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น  ผศ.ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา  บริบูรณ์สุขศรี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
วันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2559

โครงการคลินิกวิจัย: เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบมืออาชีพ 

โดย อาจารย์ณัฎฐ์    โอธนาทรัพย์

วันพฤหัสบดี ที่ 17  มีนาคม  2559  ณ ห้อง T 305  อาคารพลกฤษณะ ปราโมทกะ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาเคนย์โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน

โดย  ศ.ดร.ชุติมา   สัจจานันท์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R

โดย  รศ.ดร.นรินทร์   สังข์รักษา

วันที่22 - 23  มกรามคม  2559  ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น   ประจำปีการศึกษา 2557ขอแสดงความยินดี 
"นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557"โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
 ประจำปีการศึกษา 2557การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจำปีการศึกษา 2557
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัย
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX
วันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา 


                                                        ...คาเวสนา ปรมา วิชชา...
( การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ )

                             

 


วันที่ & เวลาGoogle Calendar